หลักสูตรผู้ควบคุมการการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร
  • ระหว่าง รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1-30 ส.ค. 65
หลักสูตรผู้ควบคุมการการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร รุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 1- 30 ส.ค.65

รายละเอียดหลักสูตร


สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดย FTI Academy ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ได้จัดอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการการขายวัตถุอันตรายทางการเกษตร เพื่อช่วยเหลือผู้อบรมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดอยู่อย่างต่อเนื่องในหลายจังหวัด สภาอุตสาหกรรมฯ ได้ตระหนักถึงปัจจัยความปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้อบรมเป็นอย่างดี จึงได้ดำเนินการจัดทำโครงการจัดอบรมแบบออนไลน์ (Online) แก่กรมวิชาการเกษตร เพื่อสามารถเผยแพร่ความรู้ให้กับผู้มีวัตถุอันตรายชนิดที่ 2 หรือ ชนิดที่ 3 ไว้ในครอบครองเพื่อขายในประเทศ และเป็นการช่วยเหลือกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศ


วัตถุประสงค์


1.เพื่อพัฒนาบุคลากรในกลุ่มอุตสาหกรรมทางการเกษตรของประเทศให้มีขีดความสามารถในการทำงาน และได้รับความรู้ที่ถูกต้องในการมีไว้ครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายทางการเกษตร
2.เพื่อผู้อบรมสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ที่ถูกต้องได้สะดวกมากยิ่งขึ้น ผ่านรูปแบบออนไลน์ (Online) และเพื่อลดความเสี่ยงในการเดินทางช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังแพร่ระบาดอยู่


อัตราค่าบริการ


ราคาท่านละ 700 (รวม Vat 7% แล้ว)
ราคานี้รวมค่าจัดส่งหนังสือคู่มือการอบรมทางไปรษณีย์แล้ว


กำหนดการจัดอบรม

รายละเอียด อบรมรุ่นที่ 2 อบรมรุ่นที่ 3
เปิดรับสมัคร 20 - 30 เม.ย.65 1 - 15 ก.ค.65
ส่งเอกสารอบรมทางไปรษณีย์ 1 - 15 พ.ค.65 18 - 29 ก.ค.65
เริ่มอบรมผ่านระบบ 16 พ.ค. - 14 มิ.ย.65 1 - 30 ส.ค.65
สอบรอบที่ 1 (Online) 30 - 31 พ.ค.65 15 - 16 ส.ค.65
สอบรอบที่ 2 (Online) 14 - 15 มิ.ย.65 30 - 31 ส.ค.65
ข้อมูลส่วนตัว

ข้อมูลบัญชี

ใช้เป็น ชื่อผู้ใช้งาน เพื่อเข้าสู่ระบบ ให้พิพม์เป็นตัวเลขติดกัน เช่น 12345678
ใช้เป็น รหัสผ่าน ในการเข้าใช้งานระบบ ให้พิพม์เป็นตัวเลขติดกัน เช่น 12345678
ใช้ในการรับข้อมูลข่าวสาร การแจ้งเตือนในระบบ
ที่อยู่ (ที่สามารถติดต่อได้)

ที่อยู่ (สำหรับออกใบเสร็จรับเงิน)


เลือกวันที่ทำแบบทดสอบหลังอบรม (รุ่นที่ 3 เดือนสิงหาคม)

วันที่ 15 - 16 ส.ค.65
วันที่ 30 - 31 ส.ค.65
ท่านนำใบประกาศษนียบัตรที่ผ่านการอบรมไปขอใบอนุญาตครอบครองในพื้นที่เขตใด

(เชียงใหม่ แพร่ น่าน ลำปาง เชียงราย แม่ฮ่องสอน)
(พิษณุโลก พิจิตร สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์)
(ขอนแก่น หนองคาย กาฬสินธุ์ เลย อุดรธานี มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ชัยภูมิ)
(อุบลราชธานี นครราชสีมา สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ ยโสธร )
(ชัยนาท กาญจนบุรี เพชรรัตน์เพชรบุรี ปทุมธานี ราชบุรี อุทัยธานี ลพบุรี นครปฐม นครสวรรค์ สระบุรี)
(จันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา )
(สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช กระบี่ ระนอง ภูเก็ต พังงา ชุมพร )
(สงขลา ตาราง ตรัง นราธิวาส ปัตตานี ยะลา พัทลุง สตูล )
กรุงเทพมหานคร
เลือกรับใบเสร็จ

รับเอกสารเป็นไฟล์อิเล็คทรอนิคในระบบ
รับเอกสารฉบับจริง จัดส่งตามที่อยู่จัดส่งเอกสาร
ประเภทใบเสร็จ

ไม่ต้องกรอกข้อมูลเพิ่ม
ระบุข้อมูลขององค์กรของคุณ (กำลังปรับปรุงระบบ)
ที่อยู่ (สำหรับนิติบุคคล)


เอกสารยืนยันตัวบุคคล

ช่องทางการชำระเงิน

สแกนเพื่อชำระเงิน
(ไม่ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ)
คลิกดู : ขั้นตอนการสแกนชำระเงิน
โอนเงิน
(ต้องแนบหลักฐานการชำระเงินในระบบ)
คลิกดู : ขั้นตอนการโอนเงิน