แก้ไขข้อมูลรอบการสอบ
รอบการสอบรุ่นที่ 2

เลือกวันที่ทำแบบทดสอบหลังอบรม (รุ่นที่ 3 เดือนสิงหาคม)

วันที่ 15 - 16 ส.ค.65
วันที่ 30 - 31 ส.ค.65