...
  • ...
  • ระหว่าง ...
... ...
...
ความคืบหน้าในการเรียน
0/13
เนื้อหาหลักสูตร 0/13

คำแนะนำ

  • ทำแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจก่อนเริ่มเรียนไม่มีผลกับคะแนนประเมินการผ่านอบรม
  • คลิกที่ชื่อหัวข้อที่ต้องการเรียน และผู้เรียนสามารถจัดสรรเวลาเรียนได้เองตลอด 24 ชม.
  • ผู้เรียนต้องเรียนจบครบทั้ง 13 บท ก่อนวันสอบที่ได้เลือกไว้
  • ระบบจะเปิดให้ทำแบบทดสอบหลังเรียนในวันที่สอบเท่านั้น
  • เกณฑ์การผ่านการทดสอบ คือ 75% หรือ 38 ข้อขึ้นไป
เนื้อหา สถานะ